Chęć sprzedaży nieruchomości może wiązać się z koniecznością oszacowania jej wartości. Tym właśnie zajmuje się rzeczoznawca majątkowy. Dzięki jego pracy możliwym jest poznanie wartości nieruchomości niezbędnej np. w procesie negocjacji ceny kupna-sprzedaży, przy podziale majątku, czy rozliczeniach skarbowo – podatkowych. Czym dokładanie zajmuje się rzeczoznawca oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wykonywać ten zawód? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? 

Rzeczoznawca majątkowy jest jednym z zawodów, do którego wykonywania potrzebne są specjalne uprawnienia nadawane przez Ministerstwo. Osoby pracujące na takich stanowiskach zajmują się wyceną wartości nieruchomości. Co istotne, świadczenie usług bez wyżej wymienionych uprawnień grozi karą grzywny w wysokości nawet 50 tysięcy złotych. Każda osoba, która zdobędzie uprawnienia, jest wpisywana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który prowadzony jest przez odpowiednie w tym zakresie Ministerstwo. Aby móc zdobyć uprawnienia należy:

  • posiadać wyższe wykształcenie;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • ukończyć studia podyplomowe związane z wyceną nieruchomości (lub ukończyć studia wyższe spełniające minima programowe stawiane studium podyplomowym);
  • zdobyć doświadczenie poprzez świadczenie pracy w zakresie wycen nieruchomości lub odbyć praktykę zawodową;
  • uzyskać wynik pozytywny w postępowaniu kwalifikacyjnym i z egzaminu. 

Osoba, która chce pracować jako rzeczoznawca majątkowy, nie może być karana za przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa skarbowe przeciwko obrotowi gospodarczemu i obrotowi papierami wartościowymi oraz pieniędzmi, a także przeciwko działalności samorządów terytorialnych, instytucji państwowych i przeciwko wiarygodności dokumentów oraz wymiarowi sprawiedliwości. Co istotne, zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej. 

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy, zdobywając uprawnienia, podlega wpisowi do publicznego rejestru. Jednym z doświadczonych rzeczoznawców na rynku jest pani Barbara Włodarczyk, której uprawnienia można znaleźć w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych pod numerem 7282. Pani Barbara działa na terenie województwa śląskiego oraz wybranych powiatów województwa małopolskiego. Swoją siedzibę posiada w Jaworznie, a na co dzień zajmuje się szacowaniem wartości nieruchomości dla różnych celów. Sporządzona opinia o wartości lub operat szacunkowy mogą być konieczne w procesie negocjacji kupna – sprzedaży nieruchomości, przy podziale majątku, rozliczeniach skarbowo – podatkowych, przy chęci dokonania darowizny, a także do banków, w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowych. Cel, warunki i zasady sporządzenia wyceny nieruchomości są uzgadniane każdorazowo i indywidualnie z każdym klientem. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.wycenawlodarczyk.pl/